Tuesday, August 6, 2013

ధ్యాన నియమాలు


ప్రతిరోజు ౩౦-౪౦ నిమిషముల నేపు ధ్యానం చెయండి. వీలైనంతవరకు రోజుకు రెండి సార్లు ధ్యానం చెయండి. (ప్రోద్దున, సాయంత్రం)
మీ రోజువారి కార్యక్రమములలో ధ్యానం ఒక భాగంగా చేసుకోండి. మీకువీలైనే సమయములలో ధ్యానం చేసుకోండి. ఉదయం నెద్రలేచగానే కండ్లు రుద్దుకోని, పడక మీదగాని, కుర్చిలోగాని కూర్చోని ధ్యానం మొట్టమొదటి పనిగా పూర్తి చేయండి. ఎందువలనంటే ఒకసారి మీరు దైనందిక పనులలో పడితే ధ్యానం చేయటకు సమయము దొరకదు. ప్రతిసారి వాయిదా వేసుకొనుట అలవాటవుతుంది. అంతేకాకుండా ధ్యానం ఒక మానసిక క్రియ అయినందువల్ల మరియు ఆత్మలో పరమాత్మ చింతన చేయుటవల్ల దేనికి మడి, మైల అనే తతంగములు వర్తించవు. ఆది అంతా కేవలం శరీరమునకు మాత్రమే.
తూర్చు, ఉత్తర దిశలకు అభిముఖముగా కూర్చుని ధ్యానం చేయండి.
ప్రత్యకమైన ఆహార నియమములు ఏమిలేవు. ఆహారము తీసుకోనకుండా కాని, తేలికపాటి ఆహారము తీసుకున్నప్పతికి కాని, ధ్యానమునకు ఆవరోధము కాదు.
ధ్యానంలో దేనినైనా ఊహించడంగాని, అశించడంగాని, దేనిగురించి గాని ముందుగా అనుకోవడం గాని మొదలైనవి చేయకండి. ధ్యానం కేవల ధ్యానం కోసం మాత్రమే, రావలసిన ప్రయోజనాలు వాటికవే వస్తాయి.
ఓర్పు, పట్టుదల కలిగి ఉండండి. ఫలితములు రాత్రికి రాత్రే రావికదా! ధ్యానం మీ అంతర్ మనస్సులో పేరుకుపొయిన కర్మల ప్రతి అణువును శుద్ధి వస్తుంది. మరియు మెల్లమెల్లగా భొతిక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక సత్ పరిణామము వైపునకు దారితీస్తుంది.
ధ్యానమును ఎప్పుడూ విడువవద్దు. ఏ కారణము చేతనైన మీరు విడిచినట్లయిత్ మిమ్మల్ని మీరు అభివృద్ది చెసుకునే మంచి అవకాశాన్ని కోల్పోతారు. ధ్యానము కేవలం మానసిక ప్రక్రియ. మీసౌకర్యాన్ని అనుసరించి ఎప్పుడైనా, ఎక్కడెనా చేయవచ్చు.
ధ్యానం ప్రతిరోజు ఒకవిధంగా ఉండుదు. అది ఆరోజున మీ యొక్క శారీరిక మానసిక స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కావున ప్రతిరోజు ఒక ర్కమైన ధ్యానస్థితిని ఆశించకండి.
మీరు గనుక దీర్ఘ ప్రాణాయమాన్ని 3 నుంవి 5 నెమిషమ్లసేపు ధ్యానం ముందర చేసినట్లయిత్ ధ్యాన ఫలితము చక్కగా ఉంటుంది. ధ్యానము పూర్తి చేసిన తరువాత నెలపై వెల్లకిలా పడుకొని విశ్రాంతిగా శరీరమును, మనస్సును పది నిమిషముల సేపు ఉంచినట్లయిత్ (శవాసనం) ధ్యానములో కరిగిపోయిన కర్మలు అన్ని బయటకు పోయి మీరు హాయిగా ఉంటారు.
మీకు ధ్యాన సమయములో బయటకు వెళ్ళె కర్మల వల్ల తీవ్ర ఆలోచనలు గాని, ఆందోళనలు గాని ఎపుడైన ఏర్పడినట్లయిత్ మీరు విసుగుతో ధ్యానం నుంచి లేవవద్దు. అలాగే కనులు మూసుకొని దీర్ఘ ప్రాణాయామము చెసి తరువాత ధ్యానము చేయండి. అప్పు కూడా ధ్యానము చేయటకు వీలు కానట్లైత్ మౌన ధ్యానమును అవలభించండి. (యూనివర్సల్ మెడిటేషన్ - II)
ధ్యానములో కాని, ధ్యానము పూర్తి అయిన తరువాత కాని ఏవైనా ఆధ్యాత్మిక అనుభవములు కలిగినట్లైత్(ఉదా: దర్శనములు మెదలెనవి). ఆ విషయముల పట్ల తటస్థ వైఖరితో వుండి అవసమైనచో వాటిని సత్సంగములో మాత్రమే చర్చించవలెను. అందరి వ్యక్తుల వద్ద మనకు కలుగు అనుభవములను చర్చించరాదు. కాని ధ్యానము చేయటవలన మీరు పొందిన ప్రయోజనములు మాత్రము అందరికి తెలియ జేసినట్లైతే వారు కూడ ధ్యానము వైపు మళ్ళుటకు సహాయకారి అవుతుంది.
అంకితభావంతో ధ్యానం చేసేవారికి కొంతకాలం తరువాత ప్రారంభపురోజులలో అనుభవించిన మార్పులను ఇప్పుడు అనుభవించలేరు. కారణం ఏమంటే ధ్యానంలో మొదటి స్థితిపూర్తి అయిన తరువాత ధ్యాన ప్రభావము లోపలివైపునకు ప్రయాణింవి అనుభవాలు సూక్ష్మముగా ప్రోగవు తుంటాయి.
ధ్యానం మీ వ్యక్తిగత, సాంఘిక, ఆధ్యాత్మికంగా జీవితంలో అభివృద్ధిని కలుగజేస్తుంది.
ధ్యానం రోజువారి జీవితంలోని ఆందోళనలు, ఒత్తిడులను బయటకు పారద్రోలుటకు సహాయం జేస్తుంది.
ఎటువంటి ప్రతికూల వాతావరణంనైన ధైర్యంగా ఎదుర్కానగలిగే సమర్థతను ధ్యానం కలుగజెస్తుంది.
ఒక సంవత్సరం పాటు ధ్యాన సాధన చేసిన తరువాత మీరు ధ్యాన సమయమును ఒక గంట వరకు పోడిగించకొనవచ్చును.
క్రమం తప్పకుండా ధ్యానం చేయండి. మీరు ఒప్పుకొన్న లేక అప్పగించబడిన కౌటుంబిక, సామాజిక, వ్యవహారిక బాధ్యతలను (కర్మ యోగము) నిష్ఠతో పూర్తి చేయండి. అప్పుడు మీరు పరిణామాత్మకమైన మార్గముమైపు ప్రయాణిస్తున్నారని స్థిరముగా చెప్పవచ్చును. మరియు కాలాంతర ములో సుఖశాంతులను, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందగలరు.
ధ్యానం మీకు, మీ కుటుంబానికి, సమాజానికి, దేశానికి, ప్రపంచానికి శాంతిని కలుగజేస్తుంది. దానితో పాటు మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి సాధ్య మవుతుంది.
మీరు ధ్యానం చేస్తున్నందువల్ల ఎమైనా సత్ ఫలితములు పొందినట్లయిత్ దాపరికం లేకుండా, ఏమి ఆశించుకుండా ఇతరులకు అందించండి ఎందువల్ల అంటే జ్ఞానము అందరిది.


కృతజ్ఞతలు:  http://universal-meditation.com &http://drsuresh-telugumeditation.blogspot.in 

3 comments:

 1. A very good inspirational post.

  ReplyDelete
 2. Very good article. Thanks for writing this useful subject.

  ReplyDelete
 3. Flash..Flash...Flash...new Gay song in Telugu industry going to make big it - Adhee lekka Movie

  www.youtube.com/watch?v=l-6k_gW4e-Y

  ReplyDelete